Αρχική

Η εταιρεία ΑΝΙΜΕΧ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας για περισσότερο από τριάντα χρόνια. Κύριο αντικείμενό της αποτελεί η εισαγωγή και διάθεση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η εταιρεία ΑΝΙΜΕΧ έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με πιστοποίηση του Κοινοποιημένου Οργανισμού ΕΚΕΒΥΛ (0653) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9002/EN46002 (αρ. πιστ. 2001V289) και συμμορφώνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ./1348/2004.

Στόχος μας είναι η κάλυψη των αναγκών όλου του ιατρικού χώρου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξοπλισμό ιατρείων, στις ιατρικές συσκευές, στα ιατρικά εργαλεία καθώς και στα είδη για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η εταιρεία αντιπροσωπεύει μεγάλα Ευρωπαϊκά (όπως RIESTER Γερμανίας, CODAN Δανίας, IMI Ιταλίας κ.α.) καθώς και Ασιατικά εργοστάσια (όπως HILBRO Πακιστάν κ.α.).

Σημαντικός αριθμός προϊόντων της εταιρίας διατίθενται με το δικό της διεθνώς κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα "ANIMEX" και φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 93/42/13.06.93.

Η άριστη ποιότητα των προϊόντων, η τεχνική υποδομή, η οργάνωση, καθώς επίσης το εξειδικευμένο προσωπικό, η εμπειρία και συνέπεια της εταιρείας ΑΝΙΜΕΧ, εγγυώνται υψηλές υπηρεσίες προς τους πελάτες της στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα των εξαγωγών.